دکتر محمدرضا رحیمی فرد          
دکتر محمدرضا رحیمی فرد
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
لرستان
دکتر حسین فرحمند          
دکتر حسین فرحمند
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر سیدرضا حسینی          
دکتر سیدرضا حسینی
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
تهران
دکتر هاشم حجت          
دکتر هاشم حجت
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
یزد
دکتر حمیده رئیسی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی | دکتریاب ایران | دکتریاب          
دکتر ویولت ادیب متخصص رادیولوژی سونوگرافی ماموگرافی          
دکتر ویولت ادیب متخصص رادیولوژی سونوگرافی ماموگرافی
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
شیراز
دکترعلیرضارمضانزاذه          
دکترعلیرضارمضانزاذه
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
تهران
دکترسیدرضاحسینی          
دکترسیدرضاحسینی
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
تهران
         
تصویربرداری، رادیولوژی و سونوگرافی
تهران