دکتر فرزین سلیمان زاده          
دکتر فرزین سلیمان زاده
مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )
تبریز