ادیولوژیسـت نـگار پزشک نژاد          
ادیولوژیسـت نـگار پزشک نژاد
شنوایی سنجی و شنوایی شناسی
اراک