دکتر سمیه حسنی کیا          
دکتر سمیه حسنی کیا
سکس تراپی و زوج درمانی
ارومیه