مرکز طب تلفیقی و طب سنتی طبیب آزما          
مرکز طب تلفیقی و طب سنتی طبیب آزما
طب تلفیقی(ترکیب منطقی طب سنتی و طب نوین)
تهران