دکتر میترا وثوقی          
دکتر میترا وثوقی
مرکز تخصصی درمان ریشه دندان تهران
تهران