دکتر مجتبی هاشم زاده          
دکتر مجتبی هاشم زاده
فوق تخصص جراحی- جراحی چاقی
تهران