ختنه تخصصی در اصفهان دکترفرشید احمدی          
دکتر زینب خردمند          
دکتر زینب خردمند
اطفال وکودکان
قائم شهر
دکتر فرهاد عزیززاده          
دکتر فرهاد عزیززاده
اطفال وکودکان
تهران
دکتر عادل شفارودی | دکتریاب ایران | دکتریاب          
دکترحمیداعظم پور          
دکترحمیداعظم پور
اطفال وکودکان
مراغه