دکتر صدیقه سادات میرباقری          
دکتر صدیقه سادات میرباقری
ارتوپدی فنی(ارتوز و پروتز)
همدان