دکترسیده آمنه سیدجوادین          
دکترسیده آمنه سیدجوادین
مرکزتصویربرداری پزشکی
لاهیجان