دکتر محمدعلی حسن زاده          
دکتر محمدعلی حسن زاده
متخصص جراحی عمومی
تبریز