دکتر نورمحمد مامی زاده          
دکتر نورمحمد مامی زاده
جراح مغزو اعصاب
بهشهر