دکتر ویدا دولتی          
دکتر ویدا دولتی
جراح و دندانپزشک
تهران
دکتر علیرضا ارجمند خواه          
دکتر علیرضا ارجمند خواه
جراح و دندانپزشک
تهران
دکتر سمیرا فرنیا          
دکتر سمیرا فرنیا
جراح و دندانپزشک
تهران
دکتر اسماعیل ایلیامهر          
دکتر اسماعیل ایلیامهر
جراح و دندانپزشک
تهران
دکترآزاده خلجیان          
دکترآزاده خلجیان
جراح و دندانپزشک
تهران
دکترهیفا خندان          
دکترهیفا خندان
جراح و دندانپزشک
تهران
دکتر آسیه بیمقدار          
دکتر آسیه بیمقدار
جراح و دندانپزشک
تهران
دکتر محمدرضا مهتری ،دکتر مهدیه شایگان مهر