دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر          
دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
تهران